Celem Fundacji Wspólne Ogniwo jest:

 1. wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 2. upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 4. działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
 5. wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 6. wspieranie działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia, kształtowania postaw prozdrowotnych oraz ratowania życia;
 7. wspieranie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób;
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. wspieranie i upowszechnianie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój lokalnej przedsiębiorczości;
 10. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na terenie miasta Gdańsk;
 11. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 12. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 13. działalność charytatywna;
 14. wspieranie wolontariatu;
 15. wspieranie organizacji pozarządowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i innych działań w zakresie edukacji nieformalnej dzieci i młodzieży, wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania patologii społecznej;
 2. prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka kultury, szkoły, przedszkola, żłobka i innych placówek edukacyjnych;
 3. organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego;
 4. organizowanie zajęć sportowych, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz popularyzacja rekreacji ruchowej i innych aktywnych form spędzania wolnego czasu;
 5. promowanie i prowadzenie edukacji niezawodowej wśród osób dorosłych w ramach procesu uczenia się przez całe życie;
 6. promowanie i prowadzenie edukacji wśród osób dorosłych w celu aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 7. podejmowanie działań z zakresu animacji kultury i promocji dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez warsztaty, spektakle teatralne, gry symulacyjne i inne atrakcyjne formy przekazu;
 8. podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej, zdrowego trybu życia, promocji i ochrony zdrowia wśród społeczności lokalnej m.in. poprzez prowadzenie portali elektronicznych, szkoleń, warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, promocji zdrowego trybu życia, ekologii.
 9. podejmowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej;
 10. prowadzenie placówek dydaktycznych aktywizujących ludzi starszych, tzw. uniwersytetów trzeciego wieku;
 11. organizacja przedsięwzięć, spotkań, warsztatów, zajęć edukacyjnych, terapeutycznych dla i na rzecz osób niepełnosprawnych;
 12. inicjowanie i realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem;
 13. współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu;
 14. przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy;
 15. organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów i innych działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz edukacji w zakresie przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej;
 16. podejmowanie działań na rzecz powstawania nieformalnych grup, których celem będzie praca na rzecz rozwoju środowisk lokalnych;
 17. wydawanie broszur, ulotek informacyjnych i innych materiałów promujących działania Fundacji.